Ochrona Danych Osobowych – RODO

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wi Hura Net Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-234), ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 27C, KRS 0000649939, NIP 9452199909 (dalej: Wi Hura Net).
  2. Wi Hura Net jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, klientów, kontrahentów, a także innych osób, których dane są przetwarzane w ramach bieżącej działalności.
  3. Dane osobowe są przetwarzane przez Wi Hura Net w celu realizacji zawartych umów, w celu wypełnienia obowiązków związanych z zatrudnieniem,  w celach marketingowych, w celu przesyłania informacji o produktach, usługach i ofertach oraz w celu prowadzenia rachunkowości. Ponadto dane kontaktowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych jakim jest utrzymywanie relacji biznesowych ze stałymi klientami i kontrahentami, a także w związku ze świadczeniem usług serwisowych na rzecz klientów Wi Hura Net.
  4. Dane osobowe przetwarzane przez Wi Hura Net nie są przekazywane podmiotom trzecim ani do krajów trzecich, za wyjątkiem sytuacji powierzenia ich przetwarzania na zlecenie Wi Hura Net podmiotom trzecim, które odbywa się na podstawie zawartych umów powierzenia.
  5. Dane osobowe przetwarzane przez Wi Hura Net są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i są usuwane niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.
  6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Wi Hura Net, ma prawo dostępu do ich treści, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeżeli osoba której dane osobowe są przetwarzane ma podejrzenie, że są one przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i/lub ustawą o ochronie danych osobowych, osoba ta ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, osoba która udzieliła zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Dane osobowe przetwarzane przez Wi Hura Net nie podlegają profilowaniu.
  9. Dane osobowe przetwarzane przez Wi Hura Net pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub są pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł.